Eerst volgende vergadering op donderdag 10 maart a.s.

De eerst volgende vergadering van de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard is op donderdag 10 maart a.s. om 19.30 uur in De Boekenstal te Poortugaal.

Tijdens deze vergadering zullen de werkgroepen Jeugd, WMO en Werk en Inkomen verslag doen over waar ze zich de afgelopen 2 maanden mee bezig hebben gehouden en wat ze bereikt hebben.

De werkgroep Jeugd heeft een ongevraagd advies geschreven m.b.t. het gebruik van de PGB’s en de werkgroep Werk en Inkomen houdt zich momenteel bezig met de kaders Minimabeleid en de garantiebanen

Agenda:

1. Opening/welkom en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. In- en uitgaande post
4. Verslag vorige vergadering/status van acties
5. Belasting 2015(Niko) en financiën(toelichting Lenie)
6. Website (toelichting Lenie)
7. Klanttevredenheidsonderzoek dat de BAR-organisatie
(Mail incl. bijlagen Niko 6 februari)
8. Terugkoppelingen uit de werkgroepen
• Jeugd
• WMO
• Wpart/ink.
9. Rondvraag en afsluiting

U bent als toehoorder van harte welkom.