Home

Missie en Visie

De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard adviseert het College van B&W van Albrandswaard gevraagd, en ongevraagd over de wijze waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning en de sociale wetten en regelingen in lokaal beleid worden vertaald, en uitgevoerd.

De Adviesraad heeft als ideaal dat iedere inwoner van Albrandswaard zich onderdeel voelt van de maatschappij, en menswaardig kan leven in de eigen woonomgeving. Onze advisering is er daarom op gericht dat belemmeringen op terreinen als gezondheid, mobiliteit, geweld, verslaving, werkloosheid op een eerlijke en haalbare manier worden opgelost. Daarbij zal zowel aandacht zijn voor preventie als voor compensatie. Menswaardig wil ook zeggen dat het gezinsinkomen niet zakt onder wat in Nederland onder het sociaal minimum wordt verstaan.

Leden

Om de missie en visie van de adviesraad waar te maken dienen de leden ervaringsdeskundige te zijn op een van de terreinen die worden bestreken, een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen of vanuit een persoonlijke overtuiging willen participeren in voorgenomen beleid op het gebied van welzijn, inkomen, zorg en maatschappelijke ondersteuning. Omdat het bereik van de Adviesraad zo groot is wordt gezocht naar een goede mix van competenties, kennis en kunde.